Algemene voorwaarden Salonbase

Artikel 1 — Definities

 

Algemene Voorwaarden — deze Algemene Voorwaarden van Salonbase, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

 

Diensten — alle door of namens Salonbase op enige wijze ter beschikking gestelde/te stellen diensten en/of verrichtte/te verrichten werkzaamheden.

 

Partner — iedere natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die op basis van instemming met deze Algemene Voorwaarden een Overeenkomst aangaat met Salonbase en/of gebruik maakt van de Diensten van Salonbase.

 

Leverancier — iedere licentiegever, onderaannemer en/of andersoortige leverancier van Salonbase.

 

Overeenkomst — iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding tussen Partijen ter zake de levering van Diensten en aanverwante onderwerpen.

 

Partijen, respectievelijk Partij — Partner en/of Salonbase.

 

SalonbaseYoshi & Felix investments V.O.F.

 

Vergoeding — de door Partner aan Salonbase verschuldigde vergoeding(en) als tegenprestatie uit hoofde van de Overeenkomst c.q. zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.

 

Werkdag — een kalenderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur, behoudens weekeinden alsmede de in Nederland geldende, officieel erkende feestdagen.

 

Aansluiting — de mogelijkheid om met daartoe geschikte apparatuur gebruik te maken van de Diensten.

 

Site — de website salonbase.nl en/of enige andere website die door salonbase wordt gebruikt.

 

 

Artikel 2 — Toepasselijkheid

 

2.1 — De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, op al het gebruik van de Site en de Diensten, en op alle eventuele aanbiedingen van Salonbase.

 

2.2 — Partijen verklaren en erkennen uitdrukkelijk dat op die Overeenkomst geen andere algemene inkoop-, levering- of andere voorwaarden van toepassing zijn dan deze Algemene Voorwaarden. Salonbase wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van Partner van de hand.

 

2.3 — Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken met voorafgaande expliciete toestemming van Salonbase en schriftelijke overeenstemming daarover tussen Partijen.

 

2.4 — Gebruik van de Diensten door Partner is niet toegestaan zonder dat Partner eerst de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt. Door gebruik te maken van de Diensten, aanvaardt Partner de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

 

2.5 — Salonbase is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

2.6 — Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Salonbase zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

2.7 — Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen.

 

 

Artikel 3 — Totstandkoming en duur overeenkomst

 

3.1 — De Overeenkomst tussen Partner en Salonbase komt tot stand door middel van het online aanmelden via een webformulier op de website van Salonbase, wanneer Partner heeft aangegeven akkoord te gaan met de Algeme Voorwaarden, en zich heeft aangemeld.

 

3.2 — De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan en heeft een initiële duur van één (1) jaar, te rekenen vanaf de leveringsdatum van de betreffende Diensten. Vervolgens wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) maand, tenzij de Overeenkomst bij met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand wordt opgezegd door een Partij.

 

 

Artikel 4 — Proefversie en proefperiode

 

4.1 — Salonbase kan Partner de mogelijkheid verlenen tot het nemen van een gratis proefversie van bepaalde Diensten, voorafgaand aan het aangaan van een Overeenkomst. Voor deze proefversie is geen Vergoeding verschuldigd. De proefversie is beschikbaar voor een proefperiode van één (1) maand.

 

4.2 — Het nemen van een proefversie staat gelijk aan het aangaan van de Overeenkomst, als bedoeld in het voorgaande artikel, met dien verstande dat Partijen het recht hebben om gedurende de proefperiode gebruik te maken van van een opzegtermijn van één (1) maand, die derhalve gelijk is aan de duur van de proefperiode.

 

4.3 — Indien geen gebruik wordt gemaakt van de opzegtermijn, gaat de proefperiode stilzwigend over in de Overeenkomst, als bedoeld in het voorgaande artikel, met de initiële duur van één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag na de laatste dag van de proefperiode.

 

4.4 — Indien gebruik wordt gemaakt van de opzegtermijn, heeft Salonbase het recht om na afloop van de proefperiode data van Partner te verwijderen.

 

4.5 — Elke proefversie wordt verleend op een ‘as is’ basis, zonder enige garantie van welke aard dan ook, en geldt als onvoorwaardelijk geaccepteerd op het moment van eerste levering door Salonbase.

 

4.6 — Het gebruik door Partner van de proefversie en de (directe en indirecte) consequenties ter zake zijn voor rekening en risico van Partner. Partner vrijwaart Salonbase voor aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de proefversie.

 

 

Artikel 5 — Diensten

 

5.1 — Na het tot stand komen van de Overeenkomst vangt Salonbase aan met de levering van de Diensten. Met het tot stand komen van de Overeenkomst bevestigt Partner de juistheid van de daarin vermelde gegevens alsmede zijn correcte nakoming van de Overeenkomst.

 

5.2 — Diensten worden verleend op een ‘as is’ basis en gelden als onvoorwaardelijk geaccepteerd op het moment van eerste levering door Salonbase. Het gebruik door Partner van de Diensten en de (directe en indirecte) consequenties ter zake zijn voor rekening en risico van Partner.

 

5.3 — Salonbase biedt de Site, de Diensten en de daarop door haar zelf geplaatste informatie, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van voldoende kwaliteit, juistheid en geschiktheid voor een bepaald doel, gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, of rechten van derden. Met name garandeert Salonbase niet:

— dat de informatie op de Site juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is;

— dat de Site ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,

— dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.

 

5.4 — Salonbase is na aankondiging daarvan gerechtigd de (toegang tot de) Diensten te wijzigen, vervangen, op te schorten c.q. te blokkeren, onder meer voor, doch niet uitgezonderd tot, geplande (onderhoud- en gerelateerde) ‘down-time’ van Diensten. De verplichting tot betaling van de Vergoeding door Partner blijft onverkort van toepassing.

 

5.5 — In geval van een storing van de Diensten kan Partner gedurende Werkdagen contact opnemen met Salonbase.

 

5.6 — Salonbase is not verantwoordelijk voor enige onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de Diensten indien deze het gevolg zijn van invloeden van buitenaf, molest, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van of namens Partner, of van andere niet aan Salonbase toe te rekenen oorzaken.

 

5.7 — Een aantal onderdelen van de Site en Diensten, waaronder mede, doch niet uitsluitend, de gegevens van Partner, is afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Salonbase draagt voor de inhoud hiervan geen enkele verantwoordelijkheid.

 

5.8 — De Site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Salonbase heeft geen zeggenschap over deze websites van derden. Salonbase is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden.

 

5.9 — Salonbase heeft het recht om een Partner die niet (meer) online boekbaar is te blokkeren (niet meer te tonen) zonder dat de Partner recht heeft op restitutie van enige aard.

 

 

Artikel 6 — Vergoeding en betaling

 

6.1 — Partner is periodiek een Vergoeding verschuldigd volgens de daarvoor door Salonbase vastgestelde en bekendgemaakte tarieven, welke zijn uitgedrukt in Euro (EUR), tenzij anders is overeengekomen. Alle tarieven en Vergoedingen zijn exclusief belastingen (zoals B.T.W.) en overige ingevolge de wet verschuldigde heffingen, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

 

6.2 — Facturen van Salonbase zijn per direct opeisbaar en zullen behoudens schriftelijke afspraken tussen Partijen door middel van automatische incasso, overschrijven, creditcard of overige betalingsvoorwaarden, uiterlijk binnen dertig (30) dagen na factuurdatum integraal door Partner worden betaald. Betaling geschiedt zonder enige verrekening, korting en/of opschorting.

 

6.3 — Salonbase is gerechtigd de geldende Vergoedingen, tarieven en prijzen eenmaal per contractjaar binnen redelijke grenzen aan te passen, gelijk aan het indexcijfer voor CAO- lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) categorie Particuliere bedrijven, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Salonbase zal Partner hierover schriftelijk in informeren uiterlijk één (1) kalendermaand voorafgaand aan het moment van het ingaan van deze indexering.

 

6.4 — Indien Partner de verschuldigde bedragen niet binnen de bepaalde termijn betaalt, is – zonder dat enige nadere ingebrekestelling nodig is, en onverminderd overige rechten van Salonbase – Partner over dat verschuldigde bedrag een rente van minimaal anderhalf (1,5) procent per maand verschuldigd, of (indien hoger) de wettelijke handelsrente, en is Salonbase (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

 

Artikel 7 — Leveranciers

 

7.1 — Op Diensten van de Leverancier zijn de voorwaarden van die Leverancier van toepassing, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst. Partner aanvaardt de bedoelde voorwaarden van die Leveranciers, welke voorwaarden ter inzage liggen bij Salonbase en op eerste verzoek van Partner wordt verstrekt door Salonbase, behoudens voor zover die niet reeds zijn meegeleverd. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van die Leverancier in de verhouding tussen Partner en Salonbase om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van de twee vorige volzinnen.

 

7.2 — Salonbase is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van tekortkomingen van Leveranciers. Partner geeft Salonbase hierdoor de bevoegdheid om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Partner te aanvaarden.

Behoudens het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, zijn hierdoor alle uitdrukkelijke en/of stilzwijgende, al dan niet uit de wet voortvloeiende bedingen, garanties, voorwaarden en verplichtingen ter zake de nakoming door Salonbase van haar verplichtingen uit enige Overeenkomst uitgesloten voorzover de wet zulks toestaat.

 

 

Artikel 8 — Verplichtingen Partner

 

8.1 — Partner verplicht zich ervoor te zorgen dat de door hem aan Salonbase verstrekte gegevens in alle opzichten correct zijn. Partner is gehouden Salonbase onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen van die gegevens.

 

8.2 — Partner verplicht zich steeds alle toegang tot Diensten, (hulp)middelen en informatie (waaronder technische en functionele documentatie en andere inlichtingen) welke Salonbase voor de behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst logischerwijs nodig heeft (en/of welke anderszins nuttig kan zijn) op adequate tijdige wijze te verschaffen, zonder hiervoor kosten aan Salonbase in rekening te brengen.

 

8.3 — Partner is zelf verantwoordelijk voor de door Salonbase verstrekte toegangsgegevens waaronder met name begrepen gebruikersnamen en wachtwoorden, het gebruik van de Diensten, de data en de content en het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en gebruik daarvan.

 

8.4 — Partner is gehouden de Diensten te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden als ook de toepasselijke wettelijke voorschriften.

 

8.5 — Indien Partner niet (adequaat) of niet tijdig voldoet aan verplichten die voortvloeien uit de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden of de de toepasselijke wettelijke voorschriften, heeft Salonbase in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de betreffende Overeenkomst en heeft Salonbase het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn op dat moment gebruikelijke prijzen en tarieven in rekening te brengen.

 

8.6 — Partner vrijwaart Salonbase voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van enige Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Partner.

 

 

Artikel 9 — Geheimhouding en persoonsgegevens

 

9.1 — Iedere Partij behandelt alle informatie van vertrouwelijke aard die zij van de andere Partij verkrijgt, onder meer met betrekking tot commerciële, strategische, financiële, technische en/of andere gegevens, informatie en/of kennis verband houdende met die andere Partij, strikt vertrouwelijk en doet daarover geen mededelingen aan derden. Dergelijke informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een van Partijen als zodanig is aangeduid. Partijen zijn over en weer gehouden adequate (voorzorg)maatregelen te nemen teneinde dergelijke vertrouwelijke informatie geheim te houden.

 

9.2 — Van het bepaalde in het voorgaande lid mag uitsluitend worden afgeweken indien die informatie met de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere Partij openbaar wordt gemaakt en/of die informatie ter voldoening van een daartoe strekkende uitspraak van een rechtelijke autoriteit openbaar moet worden gemaakt, in welk geval de Partij die tot openbaarmaking wordt gedwongen de andere Partij vooraf op de hoogte zal stellen en zodanige stappen zal ondernemen als de andere Partij in redelijkheid zal kunnen verlangen om de openbaarmaking zoveel mogelijk te beperken en de vertrouwelijkheid van die informatie zoveel mogelijk te beschermen.

 

9.3 — Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is Partner verantwoordelijk voor de door Partner aan Salonbase ter beschikking gestelde (persoons)gegevens, en voor het gebruik daarvan door Salonbase binnen haar normale bedrijfsvoering.

 

9.4 — Voor zover er sprake is van persoonsgegevens van Partner en/of Salonbase zullen die gegevens binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en de rechtmatige doelstellingen van respectievelijk Salonbase en Partner op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze worden verwerkt.

 

9.5 — Buiten de normale bedrijfsvoering van de ene Partij zal die ene Partij voor het overige generlei persoonsgegevens verwerken en/of aan derden verstrekken behoudens de voorafgaande en ondubbelzinnige toestemming van de andere Partij en/of voor zover de wet anderszins voorschrijft.

 

9.6 — Elke Partij draagt zorg voor haar eigen passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

9.7 — In het geval van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens zal Salonbase, zich naar beste weten inspannen om Partner daarover zo spoedig mogelijk te informeren. Salonbase spant zich naar beste weten in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat aan Partner te melden.

 

 

Artikel 10 — Aansprakelijkheid

 

10.1 — Behoudens enige directe schade vanwege opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Salonbase, is Salonbase niet aansprakelijk voor enige schade die Partner lijdt door enig handelen en/of nalaten van Salonbase.

 

10.2 — Iedere aansprakelijkheid van Salonbase voor directe schade die niet het gevolg is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Salonbase, is uitgesloten.

 

10.3 — Iedere aansprakelijkheid van Salonbase voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

 

10.4 — Indien en voor zover enige directe schade wordt veroorzaakt doordat Salonbase vanwege opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Salonbase in haar verantwoordelijkheden toerekenbaar tekortschiet, is Salonbase hoogstens aansprakelijk tot een bedrag van EUR 1.000 (duizend Euro) per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

 

10.5 — De door Salonbase verschuldigde schadevergoeding gerelateerd aan de Diensten zal nimmer meer bedragen dan de door Salonbase aan Partner ter zake gefactureerde Vergoeding exclusief B.T.W. over de periode van drie (3) maanden direct voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 

10.6 — Enig recht van Partner op schadevergoeding ontstaat alleen indien Partner binnen dertig (30) dagen, of onverwijld nadat Partner het ontstaan daarvan redelijkerwijs kon ontdekken, schriftelijke mededeling heeft gedaan aan Salonbase.

 

10.7 — Salonbase is niet aansprakelijk voor gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van enige verplichting van en/of namens Salonbase uit hoofde van de Overeenkomst, indien de betreffende niet-nakoming niet te wijten is aan (of het gevolg is van) haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling en/of in het verkeer geldende opvattingen (voorzien of onvoorzien) voor haar rekening komt en die Salonbase ook anderszins niet kunnen worden toegerekend. Onder een dergelijke situatie wordt mede verstaan enige (al dan niet toerekenbare) tekortkoming van Leverancier(s) van Salonbase.

 

 

Artikel 11 — Beëindiging overeenkomst

 

11.1 — Iedere Partij is bevoegd de betreffende Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te beëindigen, indien de andere Partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, of de andere Partij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.

 

11.2 — De betreffende Overeenkomst kan door Salonbase met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling aan Partner en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk worden beëindigd, indien Partner in gebreke blijft ter zake de (tijdige) nakoming van enige verplichting uit hoofde van die Overeenkomst (waaronder maar niet beperkt tot de voldoening van de door de Partner verschuldigde bedragen) en nadat veertien (14) dagen zijn verstreken na dagtekening van een schriftelijke ingebrekestelling aan Partner, een en ander onverminderd de overige aan Salonbase toekomende rechten.

 

11.3 — Indien Partner op het moment van enige ontbinding reeds enige Diensten van Salonbase geleverd heeft gekregen, zullen die en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Salonbase vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Salonbase reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar, onverminderd de overige aan Salonbase toekomende rechten.

 

 

Artikel 12 — Overige bepalingen

 

12.1 — Partner is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden, door middel van daartoe op de Site beschikbare faciliteiten en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

 

12.2 — Salonbase behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit enige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden en/of over te dragen. Behoudens voor zover anderszins bepaald in de Overeenkomst, is Partner niet gerechtigd een Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te annuleren en/of ontbinden dan wel over te dragen.

 

12.3 — Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partner en Salonbase worden overeengekomen, behoudens voor zover anderszins bepaald in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

 

12.4 — Op onderhavige Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten en/of de uitvoering ervan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

 

12.5 — Alle eventuele geschillen die uit de Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten en/of de uitvoering ervan voortvloeien en/of daarmee verband houden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Groningen.